Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben megrendelője, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.kemences-vendeghaz-borgata.hu/ weboldalnak, szolgáltatásainak, figyelmesen olvassa el az Általános Üzleti és Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. A szállás, illetve a weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Tartalom:

 1. Szolgáltatói adatok
 2. Általános szabályok
 3. Szerződő felek
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5. Lemondási feltételek
 6. Árak
 7. Fizetés módja, garancia
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 9. Háziállatok
 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 11. Elhelyezési garancia
 12. A Vendég jogai
 13. A Vendég kötelezettségei
 14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 15. A Szolgáltató jogai
 16. A Szolgáltató kötelezettsége
 17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 18. Titoktartás
 19. Vis major
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. Szolgáltatói adatok

 • Szolgáltató: Nagy Nóra magánszemély
 • Székhely: 8500 Pápa, Gyár utca 13.
 • Telephely: 9554 Borgáta, Gyöngyvirág utca 6.
 • Adószám: 79202794-1-39
 • Magánszálláshely üzemeltetési engedélyszám: SZ-1/2020.
 • Kibocsájtó hatóság: Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashetyei Kirendeltsége
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Kapcsolattartó: Nagy Nóra
 • Elérhetőség: info@kemences-vendeghaz-borgata.hu
 • Telefon: +36 20 218 0335
 • Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank, 8500 Pápa, Fő tér 15.
 • Számlaszám: 12085004-00510856-00100004

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Üzleti és Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek.

3. Szerződő felek

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. A szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából harmadik személy nem adhatja le a Szolgáltatónak. Megrendelést kizárólag a Vendégtől fogadunk el.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött megrendelésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik foglalási szándékjelzés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Vendég írásban leadott foglalási szándékára a Szolgáltató írásban visszaigazolja a foglalást a Vendég részére, mely ezáltal írásban megkötött Szerződésnek minősül.
A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató akkor is jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett lakrészt a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.5. Amennyiben a Vendég az apartmanját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartman árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
4.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják. Jogszabályi kötelezettségünkkel összefüggésben a szálláshely elfoglalásakor bejelentő lapot/vendégkönyvet kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza: felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő, érkezés és elutazás napja, aláírás.

5. Lemondási feltételek

5.1. A Kemencés Vendégház kizárólag írásbeli lemondást fogad el, legkésőbb a tervezett érkezést megelőző 10 nappal. Lemondás esetén a Szolgáltató a lefoglalt szolgáltatásokra esetlegesen fizetett díjakat teljes egészében visszafizeti. 5.2. Előzetes visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében, a lefoglalt szolgáltatásra esetlegesen fizetett előleg elveszik. Ebben az esetben a lefoglalt szállást a Szerződő fél részére az érkezési napon legkésőbb 20 óráig tartjuk fenn, ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, Szolgáltató jogosult az apartman további értékesítésére.

6. Árak

6.1. Az aktuális apartman árak az apartman hivatalos honlapján, illetve az apartmanban kerülnek kifüggesztésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.
6.5. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel forintban, Szép kártya telefonos elfogadásával, valamint érkezés előtt előre átutalással is kiegyenlíthető.
7.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltató bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
7.3. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, az apartman elfoglalásával egy időben tart igényt.
7.4. A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég az apartmant az érkezés napján 14.00 órától 19.00 óráig foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig köteles elhagyni.
8.2. Korábbi érkezés esetén a csomagok tárolása az apartmanban díjmentesen lehetséges. Az apartmant elfoglalni azonban csak takarítás után lehet.

9. Háziállatok

A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem hozható.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmanokat, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Elhelyezési garancia

A Szolgáltató köteles:
11.1. Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra biztosítani.
11.2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára kínált szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Vendég jogai

12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13. A Vendég kötelezettségei

13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanjában.
13.3. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak az ingatlan udvarán. Apartmanonként egy gépjármű részére tudunk helyet biztosítani.
13.4. A szemetet az ingatlan területén, illetve az apartmanokban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat, és az apartman felszereltségéhez tartozó berendezéseket kivinni, áthelyezni nem lehet.
13.5. A vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.
13.6. A nemdohányzók védelméről szóló, 2012. január 1-jén hatályba lépett, 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szállás nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében az Apartmanház helyiségeiben tilos a dohányzás. A Szolgáltató jogosult a vendégeket, valamint az apartmanok területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az apartmanok területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az apartmanok területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az apartmanok üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
Az apartmanban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
13.7. Tűz esetén a Szolgáltatót kérjük haladéktalanul értesíteni.
13.8. Az apartmanokat és az apartmanok közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
13.9. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez az apartman írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
13.10. Az épületen belüli területen, valamint az udvaron Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást.
13.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak és minden szükséges adatot a szállást adó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
13.12. A Vendég (ideértve a vendégházban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szállásadó épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
13.13. Elutazáskor a Vendég köteles az apartman kulcsát a Szolgáltatónak leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

15. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállást. Amennyiben ezek nem fedezik a lefoglalt szolgáltatások ellenértékét, úgy a Szolgáltató követelései biztosítására egy tartozáselismerő nyilatkozatot írathat alá a Vendéggel.

16. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles: A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások alapján teljesíteni. A vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató hibájából következett be.
17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az épületben, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
17.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szállásadó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
17.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
17.6. A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért, valamint élőállatokért nem vállal felelősséget.
17.7. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadóak.

18. Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

19. Vis major

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyarországi törvények rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.